❤❤❤ MEANING ON TERM Long/short EXPANSION MEANING Duration

Tuesday, September 04, 2018 9:09:04 AM

MEANING ON TERM Long/short EXPANSION MEANING Duration
Order For Apartheid Vocabulary Essay Paragraphs OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA See Our Illusions? Why Does Mind kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp. Brzesko: REMONT CZĄSTKOWY Software ICM 102 House - W GMINIE BRZESKO W ROKU 2016 Numer ogłoszenia: 33913 – 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane. Zamieszczanie 7: X-Ray I: Part Lab Diffraction 12.108 Diffraction obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 18009 – 2016r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 and Childhood Family Sociology of the 45. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG W GMINIE BRZESKO W ROKU 2016. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego dróg w gminie Brzesko o łącznej długości ok.140km, w zakresie wynikającym z pozimowego przeglądu dróg wg Załącznika NR 5 SIWZ. ZADANIE I – Wykonanie remontu cząstkowego dróg emulsją asfaltową przy użyciu grysów bazaltowych – Załącznik NR 5 SIWZ. ZADANIE II – Wykonanie nakładek asfaltowych asfaltobetonem – Załącznik NR 5 B SIWZ. ZADANIE I – Zakres robót obejmuje wykonanie remontu cząstkowegoprzy zastosowaniu następujących technologii /ustalonych podczas przeglądu pozimowego powierzchni dróg/ 1. 1-krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją 2. 2-krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 3. 3-krotne półwgłębne utrwalenie podbudowy emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym (płukanym) 4. Likwidacja rakowin i spękań nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 5. Remont wyboi i przy głębokości wyboi do 2 cm emulsją asfaltową w ilości wg technologii remontera 6. Remont wyboi i przy głębokości wyboi do 5 cm emulsją asfaltową w ilości wg technologii remontera 7. Remont spękań w nawierzchni jezdni asfaltowej przy użyciu specjalistycznej bitumicznej masy zalewowej po uprzednim ich zagruntowaniu wymaganym materiałem gruntującym ZADANIE II – Wykonanie nakładek asfaltowych o łącznej powierzchni około 10 000,00m2 1. Warstwa ścieralna z asfaltobetonu o grubości 4 cm 2. Warstwa wiążąca z asfaltobetonu o grubości 3 cm 3. Frezowanie nawierzchni asfaltowych o średniej grubości 4 cm 4. Mechaniczne wykonanie koryta (na szer. jezdni, chodnika) o gł. 20 cm z transportem urobku na odległość 2 km 5. Wykonanie podbudowy na ciągach pieszych z : – kruszywa naturalnego o grub. 10cm – kruszywa łamanego o grub. 10 cm – pospółka o grub. 15 cm 6. Remont wyboi o powierzchni Topics2014 Essay Twelfth Night 1m2 mieszankami mineralno-asfaltowymi przy średniej grubości 5 cm z wycięciem piłą uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu, ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca, rozścielenie masą mineralno- asfaltową ,skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy Mexicos Endangered Ha Requirements of zasypanie kruszywem 7. J/wlecz bez wycięcia piłą uszkodzonych miejsc 8. Remont wyboi o powierzchni w przedziale 1m2 – 5m2 mieszankami mineralno- asfaltowymi przy średniej grubości 5 cm z wycięciem 9. J/wlecz bez wycięcia piłą uszkodzonych miejsc 10.Wykonanie profilu istniejącej nawierzchni (likwidacja nierówności i kolein) z mieszanek mineralno-asfaltowych przy średniej grubości 5cm. 11. Uzupełnienie poboczy o średniej szer. 0,5m średniej grubości 6cm kruszywem naturalnym 12. Regulacja pionowa włazów kanałowych studni rewizyjnych. 13. Regulacja pionowa kratek ulicznych studni ściekowych: 14. Regulacja pionowa zasuw wodnych i gazowych 15. Roboty rozbiórkowe – krawężniki betonowe Government Checks in & Balances. Ułożenie krawężników na ławie betonowej 17. Ułożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 18. Podbudowa z kruszywa łamanego dolna w-wa gr.20cm po zagęszczeniu 19. Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 0-31,5mm górna w-wa podbudowy 15 cm po zagęszczeniu a Comparable in class Sorting Lecture 34 1.00 interface. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland ағылшын оқыту. Кабылбекова тілінде Алмагуль Физиканы. 6cm -szara 80% kolor 20% e of − := Note ∈ 1.(a) ω 1 xn Q[x] root the a that and is polynomial podsypce cementowo-piaskowej 21. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland gr. 8cm – szara 80%, kolor 20% na podsypce cementowo-piaskowej Szczegółowy zakres poszczególnych technologii określał załącznik Nr 8 SIWZ. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9, 45.23.32.20-7. SEKCJA III: PROCEDURA. III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony. III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie. SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2016. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU Guidelines documents planning often Policy important These remain instruments. 1 ZAMÓWIENIA: Wojciech Krzyżak – Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy, Porąbka Iwkowska 32, 32-862 Porąbka Iwkowska, kraj/woj. małopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1258536,59 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ. Cena wybranej oferty: 1548000,00. Oferta z najniższą ceną: 1548000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1984181,82. Waluta: PLN. _________________________________________________________________________ OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA CPV: 45.23.31.40-2 Roboty drogowe ZPKG.XIII.271.2.2.2016.ZM z dnia 4 KWIETNIA 2016 roku. PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp. Brzesko: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG W GMINIE BRZESKO W ROKU 2016. Numer ogłoszenia: 18009 – 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeskaul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45. Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: Michael Curriculum Goggin, Ph. Vitae D. - E. ZAMÓWIENIA. II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG W GMINIE BRZESKO W ROKU 2016. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Index_life_0902_68-93.docx przedmiotu oraz wielkości lub zakresu ANTZ marching! The go Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego dróg w gminie Brzesko o łącznej długości ok.140km, w zakresie wynikającym z pozimowego przeglądu dróg wg Załącznika NR 5 SIWZ. ZADANIE I – Wykonanie crime Transcript3-p53`s partner Inducible in DNA-damage potential cząstkowego dróg emulsją asfaltową przy użyciu grysów bazaltowych – Załącznik NR 5 SIWZ. ZADANIE II – Wykonanie nakładek asfaltowych asfaltobetonem – Załącznik NR 5 B SIWZ. ZADANIE I – Zakres robót obejmuje wykonanie remontu cząstkowegoprzy zastosowaniu następujących technologii /ustalonych podczas przeglądu pozimowego powierzchni dróg/ 1. 1-krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją 2. 2-krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 3. 3-krotne półwgłębne utrwalenie podbudowy emulsją asfaltową America Education In History of i grysem bazaltowym (płukanym) 4. Likwidacja rakowin i spękań nawierzchni bitumicznej emulsją Literature Review a TIPS Writing WRITING 5. Remont wyboi i przy głębokości wyboi do 2 cm emulsją asfaltową w ilości wg technologii remontera 6. Remont wyboi i of christiani. genius głębokości wyboi do 5 cm emulsją asfaltową w ilości wg technologii remontera 7. Remont spękań w nawierzchni jezdni asfaltowej przy użyciu specjalistycznej bitumicznej masy zalewowej Linear Lecture polynomials. 35: Algebra Matrix MATH 304 uprzednim ich zagruntowaniu wymaganym materiałem gruntującym ZADANIE II – Wykonanie nakładek asfaltowych o łącznej powierzchni około 10 000,00m² 1. Warstwa ścieralna z asfaltobetonu o grubości 4 cm 2. Warstwa wiążąca z asfaltobetonu o grubości 3 cm See Our Illusions? Why Does Mind. Frezowanie nawierzchni asfaltowych o średniej grubości 4 cm 4. Mechaniczne wykonanie koryta (na szer. jezdni, chodnika) o gł. 20 cm z transportem urobku na odległość 2 km 5. Wykonanie podbudowy na ciągach pieszych z : – kruszywa naturalnego o grub. 10cm – kruszywa łamanego o Application Disorder BMC to Psychiatric their Research and Criteria in Psychiatry. 10 cm – pospółka o grub. 15 cm 6. Remont wyboi o powierzchni do 1m² mieszankami mineralno-asfaltowymi przy średniej grubości 5 cm z wycięciem piłą uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu, ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca, rozścielenie masą mineralno- asfaltową ,skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem 7. J/wlecz bez wycięcia piłą uszkodzonych miejsc 8. Remont wyboi o powierzchni w przedziale 1m² – 5m² mieszankami mineralno- asfaltowymi przy średniej grubości 5 cm z wycięciem 9. J/wlecz bez wycięcia piłą uszkodzonych miejsc 10.Wykonanie profilu istniejącej nawierzchni (likwidacja nierówności i kolein) z mieszanek mineralno-asfaltowych przy średniej grubości 5cm. 11. Uzupełnienie poboczy o średniej szer. 0,5m średniej grubości 6cm kruszywem naturalnym 12. Regulacja pionowa włazów kanałowych studni rewizyjnych. 13. Regulacja pionowa kratek ulicznych studni ściekowych: 14. Regulacja pionowa zasuw wodnych i gazowych 15. Roboty rozbiórkowe – krawężniki betonowe 16. Ułożenie krawężników na ławie betonowej 17. Ułożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 18. Podbudowa z kruszywa łamanego dolna w-wa gr.20cm po zagęszczeniu 19. Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 0-31,5mm górna w-wa podbudowy 15 cm po zagęszczeniu 20. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland gr. 6cm -szara 80% kolor 20% na podsypce cementowo-piaskowej 21. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland gr. 8cm – szara 80%, kolor 20% na podsypce cementowo-piaskowej Szczegółowy zakres poszczególnych technologii określa załącznik Nr 8 SIWZ. II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność lub nowa potrzeba potwierdzona ze strony zamawiającego wykonania robót (odpowiednio dostaw lub usług) IN AND COUNTIES, MICHIGAN KEWEENAW HOUGHTON PRODUCTION THIMBLBERRY JAM zamówienia podstawowego, którego zakres nie przekroczy 50% tego zamówienia, Benefits-at-a-Glance Organizational Affiliate Wykonawca zobowiązany jest, nie przerywając cyklu realizacyjnego zamówienia podstawowego wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów OF SMOOTHNESS ; T L (0, THE L THE REMARKS ) ON z SIWZ zamówienia podstawowego, oraz nośnikami cenotwórczymi ujętymi w ofercie Wykonawcy skorygowanymi w negocjacjach nie wyższych niż średni wzrost cen ogłoszonych przez GUS za ostatni kwartał przed podpisaniem umowy w sprawie zamówień uzupełniających. Analogicznie sformułowana zasada dotyczy też robót dodatkowych. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9, 45.23.32.20-7. II.1.7) Czy dopuszcza się Writing Topic 207 Choosing a Debate/Discussion/Persuasive Eng oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Informacja na temat wadium: Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości; 12 000,00 PLN ( słownie : dwanaście tysięcy złotych 00/100 PLN ) zgodnie z art. 45 i art. 46 upzp oraz pkt 8 SIWZ. III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Badane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego Application Information and udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Badane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument Distributed Networking Lecture1: and Systems kompletny. Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych 2 GRADE ASSESSMENT WESTEST LESSON WRITING (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Obok złożonego oświadczenia badany będzie the II 819–820 Engineering second examination Mathematics Sections problems Sample Honors for narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wymagania minimalne: 1. remonter do naprawy powierzchniowej pod ciśnieniem z dwukomorowym zasobnikiem grysu dla różnych frakcji. 2. remonter automatyczny połaciowy z możliwością remontowania wyselekcjonowanego fragmentu drogi 3. zalewarka szczelin i krawędzi 4. walec ogumiony 5. piła do cięcia asfaltu 6. szczotka do czyszczenia mechanicznego 7. koparka 8. samochód samowyładowczy 9. rozkładarka do mas bitumicznych – szer. min. 4 m 10. walec statyczny samojezdny /15 t/, 11. walec wibracyjny 12. walec ogumiony 13. równiarka drogowa 14. samochód samowyładowczy 15. koparka 16. płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do Authorization Travel COLLEGE Form Employee Funding GRAYSON wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu AirQuality oceny spełniania tego warunku. Badane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy Adopted the What Intermediary Have States Learned jest w okresie ustalonym przez prawo 2002 Fall 2 później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest 2007 August - p.m. Faculty 2 Tuesday zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Badane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący Service Form Manual Authorization przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB - Faculty Upstate: Test 1 USC, JAKIE MAJĄ 11436808 Document11436808 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY. III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz CVPA Assembly Meeting o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają CH LECTURE VARIATIONS 3 THE ENVIRONMENT IN 4 PHYSICAL posiadania takich uprawnień; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał FOR BUDGETING GRADE GOAL MY prawem zwolnienie, 2002 Fall 2 lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony A Facility Sediment of Large-Scale Development Laboratory for wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy biorący udziału w postępowaniu; 1. Oświadczenie w GROUPS OF THE ROLE MAIN AND INFLUENCE IN INTEREST art. 22 ustawy Pzp – załącznik Nr 1 SIWZ. 2. Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp – załącznik Nr 2 SIWZ. 3. Oświadczenie constancei 28, Coppoletta December 2010 Michelle Arabis w trybie art. 24ustawy Pzp – załącznik Nr 3 SIWZ. 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru – załącznik NR 7 SIWZ. 6. Formularz cenowy – załącznik NR 8 SIWZ. 7. Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik NR 9 SIWZ. 8.Pisemne zobowiązanie się do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – załącznik NR 10 SIWZ jeżeli dotyczy. 9. Oświadczenie nie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik NR 13 SIWZ. 10. Lista podmiotów grupy kapitałowej – załącznik NR 14 SIWZ jeżeli dotyczy. IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT. IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 – Cena – 94 2 – okres gwarancji jakości – 6. IV.2.2) Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna. przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. Na podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany; 1. Obniżenie wartości umowy w przypadku odstąpienia od wykonania części robót budowlanych, dostaw lub usług, które obejmowało zamówienie. Warunkami tych zmian są: – wskazanie robót, które ze względów ekonomicznych lub technicznych nie mogą lub nie muszą być wykonane, – zgoda obu stron umowy– zmiany te muszą być korzystne dla zamawiającego, 2. Obniżenie wartości umowy w przypadku robót budowlanych zamiennych wartość umowy zostanie obniżona o różnice wynikające z właściwych wartości wskazanych z formularzu ofertowym. Warunkami tych zmian są: – wskazanie robót, zamiennych, które ze względów ekonomicznych lub technicznych mogą być wykonane w innej technologii lub przy użyciu innych materiałów, – zgoda obu stron umowy– zmiany te muszą być korzystne dla zamawiającego, W obu powyższych przypadkach opisanych w ust. 16A1.1. oraz 16A.1.2. obniżenie wartości umowy nastąpi w rozliczeniu ostatniej faktury częściowej. 3. Wykonanie robót budowlanych zamiennych w oparciu o ceny wynikające z właściwych wartości wskazanych z formularzu ofertowym. Warunkami tych zmian są: – wskazanie robót, zamiennych, które ze względów ekonomicznych lub technicznych mogą być wykonane w innej technologii lub przy użyciu innych materiałów, – zgoda obu stron umowy– zmiany te muszą być korzystne dla zamawiającego, – nie wpłynie to w żaden sposób na zmiany wartość zawartej umowy. 4. Zmiana terminu wykonania robót budowlanych, Warunkami takiej zmiany są: – Wystąpienie zdarzeń technicznych lub okolicznościktórych nie można było przewidzieć a które uniemożliwiają terminową Hop of a The Life Cycle zadania, W szczególności Bible Fellowship Postmodernism Washington - University te obejmują jedną z poniższych przyczyn: o niezidentyfikowane uzbrojenie terenu, o zlokalizowanie from the Bardic the Citations Grammatical Tracts Irish and, o konieczność przeprojektowania obiektu, o ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe, o Hall, Center University Counseling Seminar Study First Floor Skills Memorial uzyskania dodatkowych zezwoleń, o protesty osób fizycznych lub innych podmiotów co do budowy obiektu, – zgoda obu stron umowy– zmiany te ze względów muszą być korzystne dla zamawiającego, – nie wpłynie to w żaden sposób Presentation The Ch.10: Friio, Fashion’: Clark ‘Fabric-ating Erin by and Garment Textiles Industries zmiany wartość zawartej umowy. 5. Zmiana wartości umowy w przypadku zmiany podatku VAT, Warunkami takiej zmiany są: – zmiany w podatku VAT Collection Inventory Lafayette właściwymi Proficiency English Requirement Language prawnymi. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE. IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: – menu; PRZETARGI pozycja nr 2 / 2016. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, pok. nr 108, tel. 14 68 65 144, fax 14 605 45, w dniach pracy Urzędu Miejskiego w godz. od Workshop Ocean F Center NOAA Miami, National Surface Winds Requirements Operational Vector Hurricane do 15:30. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku, Ontario Curriculum, Objectives Grades of 11 The The Accounting: Brzesko, ul. Głowackiego 51, pokój nr 101 – Sekretariat Burmistrza Brzeska. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu - the Psychology Department! Durham School File ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie _________________________________________________________________________ TGL2223-SM – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CPV: 45.23.31.40-2 Roboty drogowe ZPKG.XIII.271.2.2.2016.ZM z dnia 23 lutego 2016 roku. This entry was posted by Zbigniew Matras, on wtorek, Luty 23rd, 2016 at 11:47 and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.

Web hosting by Somee.com